Regulamin sprzedaży książek

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu książek (tradycyjnych i w formie cyfrowej - tzw - E-booków) od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, korzystania z E-booków oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.

 2. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Klient składając zamówienie na zakup książki oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupów.

 

§ 2 Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień 

 1. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera jeden z dostępnych warianttów książki (tradycyjna lub cyfrowa), a następnie wybiera opcję „Dodaj do Koszyka” lub równoznaczną, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

 2. Składanie zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wszystkich wymaganych danych. Klient może podać także dane opcjonalne.

 3. Przed złożeniem zamówienia na książkę w wariancie cyfrowym (eBooka) Klient powinien upewnić się czy wybrany przez niego format E-booka będzie obsługiwany przez urządzenie elektroniczne, na którym chce z niego korzystać. 

 4. Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznej.

 5. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia 

 6. Książka tradycyjna zostanie wysłana na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych

 7. W przypadku zakupu książki w formie cyfrowej, Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Klienta link umożliwiający pobranie E-booka na urządzenie w ciągu 24 h od dokonania płatności

 8. Dostawa E-booka następuje wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.

 9. Umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez klienta E-booka uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.

 10. Jeżeli Kupujący nie zgłosi Wydawcy w formie pisemnej (e-mail: marketing@pcep.pl ) w ciągu 3 dni roboczych, od daty dokonania płatności za e-booka, informacji, że nie otrzymał zamawianego pliku, uznaje się, iż został on skutecznie doręczony Kupującemu.

 

§ 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny książek w zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich 

 2. Dodatkowe rabaty lub promocje mogą być naliczane po dodaniu E-booka do Koszyka.

 3. Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówione E-booki spośród form udostępnionych przez Sklep.

 4. Sposób płatności za zamówione E-booki obsługiwany jest przez podmiot obsługujący płatności internetowe, a w szczególności za płatności za pośrednictwem karty kredytowej, transakcji z wykorzystaniem kodu BLIK, przelewu online oraz przelewu tradycyjnego. Dotyczy to zarówno dokonywania płatności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i zagranicą.

 5. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności on – line 

 6. Faktura wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta złożone podczas składania zamówienia.

 7. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

 

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn.

 2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy marketing@pcep.pl.

 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził wyraźną zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę E-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Klient wyraża taką zgodę poprzez zaznaczenie stosownej opcji w chwili składania Zamówienia. W przypadku braku zgody Konsumenta na udostępnienie E-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, dostawa E-booka nastąpi po upływie terminu na odstąpienie od umowy.

 5. Jeżeli E-book został dostarczony do Klienta nie będącego Konsumentem, traci on prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 poz. 1225).

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

 1. Książki i E- booki oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. E-booki dostępne w Sklepie mogą być zabezpieczone unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.

 3. Korzystanie przez Klienta z E-booka możliwe jest dla własnego użytku Klienta,

 4. Klient jest uprawniony do korzystania z E-booka tylko na własny użytek, w zakresie określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Warunki udzielonej licencji wynikają z Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących poszczególnych E-booków, które mogą się różnić między sobą.

 6. Klient może wprowadzać zakupione E-booki do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.

 7. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z E-booka, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:

 8. wielokrotnego pobrania E-booka i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;

 9. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia E-booka w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka niezbędne jest jego zwielokrotnienie;

 10. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka techniką cyfrową.

 11. Klient nie jest uprawniony do:

 12. wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania E-booka lub jego fragmentu w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;

 13. wprowadzenia E-booka do obrotu, w tym najmu E-booka lub jego kopii lub użyczenia;

 14. sublicencjonowania E-booka (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z E-booka);

 15. ingerowania w treść E-booka, dokonywania zmian pliku, w tym usuwania ewentualnych błędów pliku;

 16. wykorzystywania E-booka w celach komercyjnych.

 17. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z E-bookiem, w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.

 18. W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do E-booka, Sklep może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287).

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01. 2024 roku.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

 4. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

poznaj ofertę mentoringową

dr n. pr. Małgorzata Wojciechowicz, prof. CH

Zaobserwuj mnie

Menu

Adres

Powstańców Śląskich 103/2,  01-355 Warszawa

Kontakt

www.wojciechowicz.co